خانه / مطالب / تکالیف منزل شما هر هفته update:

تکالیف منزل شما هر هفته update:

88111_901802_orig

فرمت دروس هر جلسه و توضیحات صوتی

هفته ای یک بار Reading و Listening چک شود online

کتاب graded

فرهتگ لغات کاربرد لغات Vocabulary Usage Of Word

listening ـ Cd و DVD سیستم جمعی بصری

صحبت و مکالمه Speaking & Converstaion

اصطلاحات کاربردی Idioms

شرکت در مسابقات ترجمه پیامکی بطور روزانه و با جوایز ویژه از طریق sms همگانی

چت داخلی بیت اعضا

دسترسی به کتابخانه های الکترونیکی